Câu 3, trang 13, sgk Ngữ văn 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm thêm ví dụ thể hiên được mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng như mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân?


Ví dụ: Luật thơ lục bát và hệ thống ngôn ngữ chung, nhưng mỗi nhà thơ lại lựa chọn hệ thống ngôn từ riêng. Vì vậy, cùng làm thơ lục bát nhưng mỗi nhà thơ lại mang dấu ấn riêng với người đọc: Thơ lục bát Nguyễn Bính khác thơ Nguyễn Duy...