Câu 3: Trang 11, SGK GDCD 10

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong triết học?


Cơ sở để phân chia hệ thống thế giới quan trong triết học chính là vấn đề cơ bản của triết học. Đó là vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

Vấn đề cơ bản của triết học gồm có hai mặt:

_ Mặt thứ nhất trả lời câu hỏi: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào quyết định cái nào?

_ Mặt thứ hai trả lời câu hỏi: Con người có khả năng nhận thức được thế giới khách quan hay không?

Căn cứ vào cách trả lời cho câu hỏi ở mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học, chúng ta có thể phân biệt thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm.