Câu 5 trang 67 sgk GDCD 10

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây:

a. Đạo đức

b. Phong tục tập quán

c. Pháp luật

d. Cả ba yếu tố trên


Chọn đáp án d. Cả ba yếu tố trên