Câu 5 trang 66 sgk GDCD 12

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?


+ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.