Câu hỏi thảo luận số 1 trang 104, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy xác định trên hình 11.6  các vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á.


Các vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma,In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin.