Bài 8 trang 18 sgk giải tích 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 8. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số:

a) y=2cosx+1; b) y = 3  2sin x .     

  a) y=2cosx+1. Điều kiện : cosx0.

Với 0cosx1

0cosx102cosx2

12cosx+131y3

ymax=3cosx=1x=k2π,k.

b)  y = 3  2sin x  Ta : - 1  sinx  1   - 2  2sinx  2 2  2sinx - 2  5  3 - 2sinx  1 1 y  5  ymax = 5 đạt tại sin x = -1   x = -π2 + k2π (k  ).