Câu hỏi thảo luận trang 93, SGK Địa lí 11.

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng 10.1. nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc.

BẢNG 10.1. SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC

Sản phẩm        1985              1995               2004       

Xếp hạng trên

thế giới

Than (triệu tấn) 961,5 1536,9 1634,9 1
Điện (tỉ kWh) 390,6 956,0 2187,0 2
Thép (triệu tấm) 47 95 272,8 1
Xi măng (triệu tấn) 146 476 970,0 1
Phân đạm (triệu tấn) 13 26 28,1 1

 


Sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp Trung Quốc: các sản phẩm đều có sản lượng tăng lên liên tục với tốc độ khác nhau trong giai đoạn 1985 - 2004.

- Sản lượng xi măng tăng nhanh nhất, gấp 6,64 lần.

- Tiếp đến là sản lượng thép, tăng gấp 5,8 lần và sản lượng điện, tăng gấp 6 lần.

- Sản lượng phân đạm tăng 2,15 lần; tăng chậm nhất là than (gấp 1,7 lần).