Bài 5 trang 7 SGK Hóa học 11. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Trung bình: 4
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B.  CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.


KCl rắn tồn tại dưới dạng tinh thể ion. Mạng tinh thể KCl tương tự mạng tinh thể NaCl (hình 3.1 SGK lớp 10).

Tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các ion K+ và Cl- chỉ dao động tại các đầu nút của mạng tinh thể (không chuyển dịch tự do) vì vậy, KCl rắn, khan không dẫn điện.

Đáp án A