Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám(1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ra đời

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám(1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ra đời SGK Lịch Sử lớp 12