THỰC HÀNH - Bài tập 1: THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào bảng số liệu sau:

BẢNG 10.2.  GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI

(Đơn vị: Tỉ USD)

Năm 1985 1995 2004
Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3
Toàn thế giới 12360,0 29357,4 40887,8

Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và nhận xét.


* Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới.

- Công thức tính.

T trng thành phn =Giá tr thành phnTng giá tr ×100%

- Áp dụng công thức.

T trng GDP ca Trung Quc (1985) = GDPca Trung Quc (1985)GDP toàn thế gii (1985) × 100%                                                                     = 239,012360,0 ×100% = 1,93%

- Kết quả:

Năm 1985 1995 2004
Trung Quốc 1,93 2,37 4,03
Toàn thế giới 100,0 100,0 100,0

* Nhận xét:

GDP của Trung Quốc so với thế giới giai đoạn 1985 - 2004 liên tục tăng và chiếm tỉ tọng cao.

- GDP của Trung Quốc tăng nhanh và liên tục, gấp 6,9 lần (từ 239 tỉ USD lên 1649,3 tỉ USD).

- Tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới cũng tăng lên nhanh

(từ 1,93% lên 4,03%).