Bài 1 Trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X - XV.

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 96
Bạn đánh giá: Chưa

Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X - XV.


Tên cuộc đấu tranh

Vương triều

1.  K/c chống Tống thời Tiền Lê (981)

Tiền Lê

2. K/c chống Tống thời Lý

Thời Lý

3. K/c chống Mông – Nguyên thế kỷ XIII)

Thời Trần

4. PTĐT chống quân xâm lược Minh và KN Lam Sơn 1407 – 1427

Thời Hồ