Bài 1 Trang 105 SGK Lịch sử 10. Trình bày tóm lược sự phát triển của giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 56
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày tóm lược sự phát triển của giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.


 Giáo dục

- Nhà Lý : Năm 1070 cho lập Văn Miếu. Năm 1075: Khoa thi đầu tiên được tổ chức tại kinh thành.

- Nhà Lê sơ: quy định 3 năm tổ chức thi Hội chọn Tiến sĩ. Thời Lê Thánh Tông tổ chức 12 khoa thi Hội, 501 người đỗ Tiến sĩ. Năm 1484: dựng bia Tiến sĩ

 Giáo dục từng bước hoàn thiện và phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan lại chủ yếu.