Bài 1 trang 125 SGK Sinh học 12. Thế nào là loài sinh học?

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là loài sinh học?


Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và có khả năng sinh sản, cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác.