Bài 3 Trang 220 SGK Lịch sử 12. . Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 45
Bạn đánh giá: Chưa

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.


Thời kỳ

Thời gian

Sự kiện tiêu biểu

Từ 1919 đến 1930

       6 - 1925

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lập tại Trung Quốc

     Năm 1929

Xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản: An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng, Đông DươngCộng sản liên đoàn,

    Đầu năm 1930

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cương Lĩnh ra đời.

Từ 1930 đến 1945

   1930 - 1931

      10 - 1930

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Phú cho ra đời luận cương chính trị

      3 - 1935

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

       7 - 1936

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

       11 - 1939

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định.

        5 - 1941

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Pác Bó, Cao Bằng.

      8 - 1945

Thắng lợi Cách mạng tháng Tám mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dán tộc.

    2 - 1951

       1954

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, Hiệp định Giơ - ne - vơ được kí kết.

Từ 1954 đến 1975

    1959 - 1960

Phong trào “Đồng khởi” thawsngs lợi, chuyển cschs mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

      9 - 1960

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

     1961 - 1965

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

      1965 - 1968

Chiên lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”

      Năm 1968

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

      1969 - 1973

 

Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến tranh”

       Năm 1972

Cuộc tiến công chiến lược

      27 - 1 - 1973

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975,Ký kết Hiệp định Pari, giải phóng đất nước.

Từ 1975 đến 2000

Tháng 6 đến tháng 7 - 1976

Quốc hội khóa khóa VI nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội.

     1976 - 1980

Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất

      1981 - 1985

Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai

     1975 - 1979

Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc

      12 - 1986

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)

       6 - 1991

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII