Bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

Trung bình: 4,12
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z.


a) Ta có: nCO2=6,72÷22,4=0,3 mol;  nH2O=5,4 ÷18 =0,3mol

nCO2=nH2O ⇒ Este no, đơn chức, mạch hở

Gọi CTTQ là CnH2nO2 (n2)

PTHH :

CnH2nO2  +(3n-22) O2 to  nCO2  + nH2O0,3nmol                                 0,3molMCnH2nO2=mn=7,4n0,3=14n+ 32 (Este no, đơn chức) 7,4n= 4,2n + 9,6 3,2n = 9,6n=3  CTPT của X  C3H6O2

b) Do este là este đơn chức nên ta có nX = n = 0,1 mol.

MY = 3,2/0,1 = 32g/mol => CTPT của Y : CH3OH

CTCT của X : CH3COOCH3

CH3COOCH3 + NaOH  → CH3COONa + CH3OH

0,1                                         0,1

mmuối Z = 0,1.82 = 8,2g