Bài 1 Trang 18 SGK Lịch sử 12. Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Lập niên biểu những sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991


 THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1945- 1950

Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục vết thương chiến tranh  sau chiến tranh thế giới thứ hai

1944 – 1950

Sự ra đời và phát triển  của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

8 – 1 - 1949

Hội đồng tương trợ kinh tế ( viêt tắt là SEV) được thành lập.

1950 – đầu những năm 70

Liên Xô tiếp tục xây dựng, chuẩn bị  cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

1950 - 1975

Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở  các nước Đông Âu.

1973

Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng  dầu mỏ nghiêm trọng

Tháng 3-1985

Đứng trước khó khăn M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ

Ngày 25 – 12-1991

Mô hình chủ nghĩa xã hội  ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên Bang Cộng hòa XHCN Xô viết.

Ngày 28 – 6 - 1991

Hội đồng tương trợ kinh tế SEV tuyên bố giải thế

Ngày 1 – 7 - 1991

Tổ chức hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động