Bài 1 trang 193 SGK Hóa học 11. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai)

Trung bình: 4,06
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a)      Phenol C6H5-OH là một rượu thơm

b)      Phenol tác dụng được với natri hidroxit tạo thành muối và nước.

c)       Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen

d)      Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit

e)      Giữa nhóm –OH và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.


a) S vì rượu thơm là rượu có vòng benzen và nhóm -OH phải gắn vào cacbon no, chứ không gắn trực tiếp vào vòng benzen

b) Đ  PTHH: 2C6H5OH + 2NaOH t0 2C6H5ONa + H2O

c) Đ 

d) S vì phenol có tính axit rất yếu nên không làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

e) Đ