Bài 2 trang 193 SGK Hóa học 11. Từ benzen và các chất vô cơ

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.


Từ bezen điều chế 2,4,6-tribomphenol theo sơ đồ sau:

C6H6  →    C6H5Br  → C6H5ONa   → C6H5OH  →  Br3C6H2OH

(1) Phản ứng thế H trong nhân thơm benzen:

C6H6 + Br2 →(Fe, to)  C6H5Br   + HBr

(2) Phản ứng thế halogen bằng NaOH:

C6H5Br  + NaOH đặc →(to, p)  C6H5ONa + HBr

(3) Phản thủy phân muối  phenolat :

C6H5ONa + H2O + CO→ C6H5OH↓  + NaHCO3

(4) Phản ứng thế H trong vòng thơm bằng Br2:

Từ bezen điều chế 2,4,6-trinitrophenol theo sơ đồ sau:

C6H6  →    C6H5Br  → C6H5ONa   → C6H5OH  →  (NO2)3C6H2OH

(1) Phản ứng thế H trong nhân thơm benzen:

C6H6 + Br2 →(Fe, to)  C6H5Br   + HBr

(2) Phản ứng thế halogen bằng NaOH:

C6H5Br  + NaOH đặc →(to, p)  C6H5ONa + HBr

(3) Phản thủy phân muối  phenolat :

C6H5ONa + H2O + CO→ C6H5OH↓  + NaHCO3

(4) Phản ứng thế H trong vòng thơm bằng HNO3