Bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học điều chế

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1);  stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.


- Điều chế phenol từ benzen C6H6 + Br2  F e , t °  C6H5Br + HBr C6H5Br + NaOH đặc  t° c a o , p c a o   C6H5ONa + HBrC6H5ONa + HCl  C6H5OH + NaCl  - Điều chế etylbenzen từ stiren  C6H5CH2CH3 + Br2  t°  C6H5CHBrCH3 + HBr  C6H5CHBrCH3 + KOH  C 2 H 5 O H , t °  C6H5CH=CH2 + KBr