Bài 1 trang 29 SGK Hình học 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

 Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm H, tỉ số 12.


Tam giác ABC có ba góc nhọn nên điểm H thuộc miền trong của tam giác. Qua phép vị tự VH;12  điểm A biến thành điểm A thì A' là trung điểm của đoạn thẳng AH vì  HA'=12HA

Tương tự : VH;12 biến B, C thành B', C' thì B', C'  là trung điểm của BH, CH.

Vậy ΔABC là ảnh của tam giác ABC trong phép vị tự VH;12.