Bài 1 trang 223 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này. 


Công thức về thấu kính:      

                               1.    

Trong đó:

      f  > 0: thấu kính hội tụ

      f < 0: thấu kính phân kì

      d > 0: vật thật ; d < 0 vật ảo

      d’ > 0: ảnh thật; d’ < 0: ảnh ảo

                               2.      

Trong đó:

       d>0 và d'>0 : vật thật, ảnh thật

       ⇒ k<0 : vật và ảnh ngược chiều

       d>0 và d'<0 : vật thật, ảnh ảo

       ⇒ k>0: vật và ảnh cùng chiều.