Bài 1 trang 36 SGK Sinh học 12. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này...

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 112
Bạn đánh giá: Chưa

Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

A) Bố mẹ phải thuần chủng.

B) Số lượng cá thể con lai phải lớn.

C) Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

D) Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

E) Tất cả các điều kiện nêu trên.


Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện:  Bố mẹ phải thuần chủng; Số lượng cá thể con lai phải lớn; Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn; Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

Đáp án: E