Bài 1 trang 39 SGK Sinh học 10. Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 182
Bạn đánh giá: Chưa

Mô tả cấu trúc của nhân tế bào.


Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5µm được bao bọc bởi hai lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con. Trên màng nhân thường có nhiều lỗ nhỏ.