Bài 6 trang 39 SGK Sinh học 10. Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 236
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.


Điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

  Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roi Không
Nhân Là vùng nhân chứa ADN, chưa có màng bao bọc Có màng bao bọc, bên trong chứa dịch nhân, nhân con và chất nhiễm sắc. Trên màng có nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chất Không có hệ thống nội màng, không có khung tế bào và không có bào quan có màng bao bọc Có hệ thống nội màng, có khung tế bào và bào quan có màng bao bọc.
Bào quan Ribôxôm Đa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…