Bài 5 trang 39 SGK Sinh học 10. Nêu cấu tạo và chức năng của ribôxôm.

Trung bình: 4,43
Đánh giá: 136
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu cấu tạo và chức năng của ribôxôm.


+ Cấu tạo: Ribôxôm là bào quan không có màng bao bọc, được cấu tạo từ rARN và protein.

+ Cấu trúc: ribôxôm gồm có 2 thành phần: tiểu phần lớn và tiểu phần nhỏ. Bình thường 2 tiểu phần này tách rời nhau, chỉ liên kết lại để thực hiện chức năng của ribôxôm.

+ Chức năng: là nơi tổng hợp prôtêin của tế bào.