Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 10. Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 504
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.


 * Cấu trúc của enzim:

   - Thành phần của enzim là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin.
   - Trung tâm hoạt động của enzin (chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim) là phần cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất (chất chịu sự tác động của enzim). Cấu hình không gian này tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. Tại đây có các cơ chất sẽ được liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác.

 * Cơ chế tác động của enzim: Việc liên kết enzim – cơ chất là khá đặc thù. Vì thế mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một hoặc một vài phản ứng.

   - Enzim thoạt đầu liên kết với cơ chất tại trung hoạt động tạo nên phức hợp enzim – cơ chất.
   - Sau đó enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm.