Bài 1 Trang 74 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Số oxi hóa của nitơ trong NH4, NO-2 , và HNOlần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.


Đáp án B