Bài 7 Trang 74 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau:

a)   H2S, S, H2SO3, H2SO­4.

b)    HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c)    Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.

d)   MnO4- , SO42- , NH4+.


a) Số oxi hóa của S trong các chất: H2, S-2 , S0, H2S+4O3, H2S+6O4

b)  Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.

c)  Số oxi hóa của Mn trong các chất: Mn0, Mn+2Cl2, Mn+4O2, KMn+7O4

d) Mn+704--2 ;   S+6 O42--2 ; N-3H4++1