Câu hỏi 8 (trang 159 SGK Đại số 10)

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và giải hệ  2x+y1x-3y1.


+) Cách giải hệ hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn a1x+b1yc1a2x+b2yc2

  • Vẽ các đường thẳng d1:a1x+b1y=c1; d2:a2x+b2y=c2
  • Lần lượt chọn các điểm M1x1;y1d1; M2x2;y2d2 thế vào từng bất phương trình của hệ và xác định miền nghiệm của từng bất phương trình.
  • Gạch bỏ các miền không phải miền nghiệm.
  • Phần không gạch bỏ là miền nghiệm của hệ (kể cả bờ d1, d2).

+) Vận dụng giải hệ  2x+y1x-3y1:

  • Vẽ đường thẳng d1: 2x+y=1 : Điểm đặc biệt 0;1, 1;0.
  • O0;0d1  2.0+0=0<1  nên điểm O không thuộc miền nghiệm của bất phương trình 2x+y1
  • Tương tự ta có O0;0 thuộc miền nghiệm của bất phương trình x-3y1.
  • Hình biểu diễn miền nghiệm :

 

Câu hỏi 8 (trang 159 SGK Đại số 10)
Câu hỏi 8 (trang 159 SGK Đại số 10)