Bài 5 Trang 74 SGK Hóa Học 10

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ , NH4+


Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:

 C+4O2-2 ,H1+1O-2 ,S+6O3-2 ,N-3H3+1 ,N+2O-2 , N+4O2-2 ,N+3H4+1

Cu2+ có số oxi hóa là +2 , Na+ có số oxi hóa là +1, Fe2+ có số oxi hóa là +2, Fe3+ có số oxi hóa là +3, Al3+ có số oxi hóa là +3.