Bài 1 Trang 86 SGK Lịch sử 10. Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?


- Giành được độc lập tự chủ sau 500 năm đấu tranh bền bỉ.

- Khẳng định được sự trưởng thành của ý thức dân tộc, thể hiện ý chí tự cường, tự chủ của dân tộc ta, làm thất bại âm mưu biến nước ta thành một đơn vị hành chính trong bản đò Trung Quốc

- Cổ vũ to lớn đối với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở các thế kỉ sau đó

- Là  bước phát triển của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.