Bài 1 Trang 86 SGK Lịch sử 10. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.


* Nguyên nhân thắng lợi:

- Tinh thần đoàn kết ý chí chiến đấu chống ngoại xâm của toàn dân.

- Sự lãnh đạo tài tình của Ngô Quyền, đặc biệt là  nghệ thuật quân sự độc đáo.

* Ý  nghĩa lịch sử:

- Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.

- Mở ra một thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.

- Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc.