Bài 4 Trang 86 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phuc, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc.

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 46
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu những đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phuc, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc


* Hai Bà Trưng

- Mở đầu cho cuộc đấu tranh chống áp bức đô hộ của nhân dân Âu Lạc.

- Khẳng định khả năng, vai trò của phụ nữ trong đấu tranh chống ngoại xâm.

* Lí Bí

- Giành được độc lập tự chủ sau 500 năm đấu tranh bền bỉ.

- Khẳng định được sự trưởng thành của ý thức dân tộc.

Bước phát triển của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

* Khúc Thừa Dụ

- Lật đổ đô hộ của nhà Đường, giành độc lập tự chủ.

- Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

* Ngô Quyền

- Bảo vệ vững chắc nền độc lập tự chủ của đất nước.

- Mở ra một thời đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.

- Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ phong kiến của phương Bắc.