Câu 1 Trang 93 SGK Hình học 10

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5;1),C(0;6) và phương trình CD:x+2y–12=0. Tìm phương trình các đường thẳng chứa các cạnh còn lại.


Câu 1 Trang 93 SGK Hình học 10
Câu 1 Trang 93 SGK Hình học 10

Cạnh AB là đường thẳng đi qua A(5;1) và song song với CD.

Vì CDCD có phương trình x+2y–12=0 nên phương trình của AB có dạng:

x+2y+m=0

AB đi qua A(5;1) nên ta có:

5+2.1+m=0⇒m=−75+2.1+m=0⇒m=−7

Vậy phương trình của AB là: x+2y–7=0

AD là đường thẳng qua A và vuông góc với CD.

Phương trình của CD là: x+2y–12=0 nên phương trình của AD có dạng:

2x–y+n=0

AD đi qua A(5,1)  cho ta: 2.5−1+n=0⇒n=−92.5−1+n=0⇒n=−9

Phương trình của AD: 2x−y−9=0

CB là đường  thẳng qua C và song song với AD nên phương trình của CB có dạng:

2x–y+p=0

CB đi qua C(0;6) nên:   2.0–6+p=0⇒p=6

Phương trình của CB là: 2x–y=6=0

Vậy   AB:x+y–7=0

         BC:2x−y+6=0

         AD:2x–y–9=0.