Bài 2 trang 105 SGK Sinh học 10. Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.


 - Ở vi khuẩn các bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử. Chúng đều là bào tử sinh sản vô tính

 - Ở nấm có hai loại bào tử sinh sản:

   + Bào tử hữu tính: bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)...

   + Bào tử vô tính: bào tử trần (bào tử đính) có nấm Aspergillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm chổi) và bào tử túi có ở nấm Mucor.

   Bào tử nấm rất đa dạng, có thể chuyển động hoặc không chuyển động.

   Bào tử nấm chỉ có các lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ và kitin, không có canxiđipicolinat nên kém chịu nhiệt hơn nội bào tử.