Bài 2 trang 120 SGK Sinh học 11. Đánh dấu X vào ô vuông cho các ý đúng về điện thế hoạt động.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 96
Bạn đánh giá: Chưa

Đánh dấu X vào ô vuông cho các ý đúng về điện thế hoạt động.

 A - Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

 B - Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.

 C - Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

 D - Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.


Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào

Đáp án: B