Bài 3 trang 120 SGK Sinh học 11. So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin.

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 1324
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin.


So sánh sự lan truyền xung thần kinh 

  Lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin Lan truyền trên sợi thần kinh không có bao miêlin
Cách lan truyền Nhảy cóc, từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác Liên tục từ vùng này sangvùng khác kề bên
Tốc độ lan truyền Nhanh Chậm