Bài 2 Trang 140 SGK Lịch sử 10. Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập


- Biểu hiện:

  • Ý thức vươn lên xây dựng phát triển nền kinh tế tự chủ, nền văn hoá đậm đà bản sắc truyền thống của dân tộc.
  • Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi người Việt.
  • Ý thức đoàn kết mọi tầng lới nhân dân, mọi dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Lòng tự  hào dân tộc, biết ơn tổ tiên.
  • Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ – yêu nước gắn với thương dân – mang yếu tố nhân dân.