Bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử 12. Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.


- Từ năm 1945 đến năm 1973: Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với ba mục tiêu với tham vọng trở thành bá chủ thế giới. Trong năm 1972, Mĩ phát triển mối quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa lớn như Trung Quốc và Liên Xô. 

- Từ năm 1973 đến năm 1991: Mĩ tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”, với học thuyết Rigân, Mĩ vẫn tăng cường chạy đua vũ trang đặc biệt trong cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô. Đến tháng 12/1989: do nhiều thay đổi của tình hình thế giới Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”.

- Từ năm 1991 đến năm 2000: Chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” với ba nội dung, Với các chính sách đối ngoại của mình, Mĩ luôn theo đuổi mục tiêu là tìm cách vươn lên và chi phối, lãnh đạo toàn thế giới.