Bài 3 trang 110 SGK Sinh học 11. Kể tên bộ phân tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin ...

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Kể tên bộ phân tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?


Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan; bộ phận phân tích và tổng hợp là chuỗi hạch thần kinh; bộ phận thực hiện là cơ, các nội quan...