Bài 3 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y=(x75x2)3;

b) y=(x2+1)(53x2);

c) y=2xx21;

d) y=35xx2x+1;

e) y=(m+nx2)3 (m,n là các hằng số).


a)

     y=(x75x2)3y'=3(x75x2)2(x75x2)'       =3(x75x2)2.(7x610x)

b)

      y=(x2+1)(53x2) y=5x23x4+53x2=3x4+2x2+5y'=12x3+4x.

c)

     y=2xx21y'=2(x21)2x.2x(x21)2=2x224x2(x21)2y'=2x22(x21)2.

d)

      y=35xx2x+1y'=5(x2x+1)(35x)(2x1)(x2x+1)2        =5x2+5x5+311x+10x2(x2x+1)2        =5x26x2(x2x+1)2.

e)

      y=(m+nx2)3y'=3(m+nx2)2(m+nx2)'        =3(m+nx2)2.(m+n.x2)'        =3(m+nx2)2.n.(2).x3        =6n(m+nx2)2.1x3.