Bài 4 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 4. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y=x2xx+1;

b) y=(25xx2);

c) y=x3a2x2a là hằng số);

d) y=1+x1-x.


a)

      y=x2xx+1y'=2x(x+x.12x)=2xxx2        =2x3x2=4x-3x2.

b)

      y=25xx2y'=(25xx2)'225xx2=2x5225xx2.

c)

      y=x3a2x2 (với a  hằng số)y'=3x2a2x2x3.2x2a2x2a2x2=3x2(a2x2)+x4(a2x2)3=3x2a22x4(a2x2)3.

d)

     y=1+x1xy'=1x(1+x)121x1x        =2(1x)+(1+x)2(1x)3=3x2(1x)3.