Bài 5 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 5. Cho y=x33x2+2. Tìm x để :

a) y>0 ;   b) y<3.

Ta có: y'=3x26x.

a)

y'>03x26x>03xx-2>0         x>2x<0Vậy x(;0)(2;+).

b)

y'<33x26x<33x2-6x-3<0         12<x<1+2Vậy x(12;1+2).