Bài 2 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2. Tìm đạo hàm của các hàm số sau: 

a) y=x5-4x3+2x-3 ;

b) y=14-13x+x2-0,5x4 ;

c) y=x42-2x33+4x25-1 ;

d) y=3x58-3x2.


a) y'=5x4-4.3x2+2.1=5x412x2+2.

b) y'=0-13.1+2x-0,5.4x3=13+2x2x3.

c) y'=12.4x3-23.3x2+45.2x-0=2x32x2+8x5.

d) y=24x59x7y'=24.5x4-9.7x6=120x463x6.