Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 3. Dựa vào đồ thị hàm số y=sinx, hãy vẽ đồ thị của hàm số y=|sinx|.
 


Ta có

|sinx|=   sinx  vi  sinx0sinx  vi  sinx0

Mà sinx<0 x(π+k2π,2π+k2π),k nên lấy đối xứng qua trục Ox phần đồ thị của hàm số y=sinx trên các khoảng này còn giữ nguyên phần đồ thị hàm số y=sinx trên các đoạn còn lại ta được đồ thị của hàm sốy=|sinx| 
Đồ thị:

Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11
Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11