Bài 2 trang 17 sgk giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2. Tìm tập xác định của hàm số:

a) y=1+cosxsinx; b) y=1+cosx1-cosx;
c) y=tanx-π3; d) y=cotx+π6.

 

a)Hàm số y=1+cosxsinx xác định khi sin x 0xkπ, k.

Tập xác định D=\kπ, k.

b) Hàm số y=1+cosx1-cosx xác định khi :

 1+cosx1-cosx01- cosx 0 (1). Nhận xét rằng 1+cosx0, 1-cosx0. Do đó :

(1)1-cosx0cosx  1xk2π, k.

Tập xác định: D=\{k2π,k}.

c) Hàm số xác định khi:

cos(xπ3)0xπ3π2+kπx5π6+kπ(k).

Vậy tập xác định của hàm số:  D=5π6+kπ,k.

d) Hàm số xác định khi:

 sin(x+π6)0x+π6kπx-π6+kπ,k.

Vậy tập xác định của hàm số: D=\-π6+kπ,k.