Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng sin2(x+kπ)=sin2x với mọi số nguyên k. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y=sin2x.


Ta có : sin2(x + kπ) = sin(2x + k2π) = sin2x, (k  ) 

Hàm số y=sin2x là hàm số tuần hoàn với chu kì π và là hàm số lẻ.

Cho  x=0y=0, x=±π4y=±1        x=±π2y=0, x=±3π4y=1        x=±πy=0

 

Đồ thị

Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11
Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11