Bài 3 trang 203 SGK Hóa học 11. Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Trung bình: 4,42
Đánh giá: 50
Bạn đánh giá: Chưa

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua →  metanol→ metanal →  axit fomic


1 CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl2 CH3Cl +NaOH H2O CH3OH + NaCl3 CH3OH + CuO t° HCHO + Cu +H2O4 HCHO + 12O2 Mn2+ HCOOH