Bài 2 trang 203 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học....

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.


CH3CH=O   +   H2 Ni,t°CH3CH2OH

Chất oxi hóa    Chất khử

CH3CH=O + 2AgNO3 + 3NH3  CH3COONH4 + 2Ag +2NH4NO3

Chất khử         Chất oxi hóa