Bài 1 trang 203 SGK Hóa học 11. Thế nào là anđehit?

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức phân tử C4H8O và gọi tên chúng.


- Định nghĩa: anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon (1) hoặc nguyên tử hiđro

(1) Nguyên tử cacbon này có thể của gốc hidrocacbon hoặc nhóm -CHO

- Các CTCT của anđehit có CTPT C4H8O:

CH3-CH2-CH2-CHO anđehit butyric (butanal).

CH3- CH (CH3)–CHO anđehit isobutiric (2- metyl propanal).